Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van stichting Rhema.

Verantwoordelijke in de zin van de wet

Stichting Rhema is in de zin van de wet de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat stichting Rhema de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.


Verwerking en doeleinden van persoonsgegevens:

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst aanvraagt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Stichting Rhema verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals om contact met u te kunnen opnemen;

om u informatie te sturen;

voor het aangaan en uitvoeren van (donateurs-)overeenkomsten.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van achterban, vrijwilligers en overige betrokkenen bij stichting Rhema te vergroten.


Stichting Rhema verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens, bankrekeningnummer (IBAN), telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en interactie gegevens (bijvoorbeeld via cookies op de website of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact met ons opneemt).


Stichting Rhema verzamelt persoonsgegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt stichting Rhema ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag stichting Rhema alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. 


Stichting Rhema hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;

om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking en fiscale verplichtingen);

in verband met de gerechtvaardigde belangen van stichting Rhema, waarbij wij erop letten dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met het maken van statistieken en segmenten voor het detecteren van en aansluiten op behoeften van donateurs;

op basis van verkregen toestemming.


Het aan- en afmelden voor nieuwsbrieven.


Stichting Rhema biedt nieuwsbrieven waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over de werkzaamheden van onze organisatie. In de nieuwsbrieven kunnen oproepen gedaan worden voor gebed, financiële of praktische ondersteuning. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrieven wordt niet aan derden verstrekt.


Uitwisseling van persoonsgegevens


Stichting Rhema deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.


In opdracht van stichting Rhema kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Stichting Rhema maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.


Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden voor commercieel gebruik (tenzij genoemd in dit Privacy Statement). Stichting Rhema kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.


Stichting Rhema verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).


Bewaartermijnen


Stichting Rhema bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn, maar ten minste zolang als specifieke regelgeving vereist.


Beveiliging

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past stichting Rhema passende beveiligingstechnologie toe. Stichting Rhema heeft daarnaast organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.


Website en Cookies


Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.


Daarnaast maken wij op onze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een klein bestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen.


U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website van stichting Rhema kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij stichting Rhema behorende, websites. Stichting Rhema kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.


Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. 


Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.

De gegevens op gebruikersniveau en gebeurtenisniveau die we via Google Analytics verzamelen, worden maximaal 50 maanden bewaard.

De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet, waardoor verzamelde informatie niet gedeeld wordt met Google of andere partijen.

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden

Stichting Rhema werkt steeds aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch contact opneemt met stichting Rhema, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainingsdoeleinden. Na gebruik verwijderen wij het opgenomen gesprek.


Uw privacy rechten


U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan stichting Rhema.


Indien u een schriftelijk verzoek m.b.t. privacy gerelateerde zaken wilt indienen, dan kunt u dat richten aan:


Stichting Rhema

Zomerdijk 3

8079 TD

Noordeinde


U ontvangt dan zo snel mogelijk antwoord. 


Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN en het document identificatienummer onleesbaar maakt.


Indien u een klacht wilt indienen, dat kunt u dat in eerste instantie bij ons doen op de door u gewenste manier (telefonisch, per mail, per brief of per contactformulier). Wij proberen dan een zo goed mogelijke oplossing te bieden en onze verwerking waar nodig aan te passen. Indien u daarna van mening bent dat wij geen goede oplossing geboden hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Vragen


Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres. 

Stichting Rhema behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement.